[Log On]  |  [Register]  |  Gmail  |  yahoo!mail  |  hotmail  |  qq  |  雅虎天气  |  本页二维码
温哥华传道人退修研讨会开幕,欢迎本地肢体出席
2018/10/17 7:30:58
读者:693

 

温哥华“传道人退修研讨会”于16日晚开幕,晚上节目开放,欢迎本地肢体出席

 

请点击浏览:

 

“海外传道人退修研讨会2018”节目安排

 

海外传道人退修研讨会讲员介绍