[Log On]  |  [Register]  |  Gmail  |  yahoo!mail  |  hotmail  |  qq  |  雅虎天气  |  本页二维码
cclife
敬请关注生命季刊微信公众号
2020/3/8 20:58:30
读者:85316
■本刊编辑

  

 

→每天播发三篇文章:灵修,神学,教会生活,见证

→牧养平台:多位牧者参与:建造教会,建造生命

→文章强调真理性,适用性,可读性

→原创文章,及时播发,以圣经原则回应时代

→每周末播发专门传福音的文章

请扫描生命季刊微信公众号二维码请转发推荐给您的亲友 :